มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม
Siam University

มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu


http://www.siam.edu/

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัยทุนการศึกษา

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ