มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Suan Sunandha Rajabhat University
スアン・スナンタ・ラチャパット大学http://www.ssru.ac.th/app/front/home/index.php?lang=


คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ( ป.ตรี )
การศึกษาปฐมวัย ( ป.ตรี )
คณิตศาสตร์ ( ป.ตรี )
ภาษาไทย ( ป.ตรี )
ภาษาอังกฤษ ( ป.ตรี )
วิทยาศาสตร์ ( ป.ตรี )

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเคมี ( ป.ตรี )
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ( ป.ตรี )
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( ป.ตรี )
สาขาการจัดการฐานข้อมูล ( ป.ตรี )
สื่อประสม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ( ป.ตรี )
-การจัดการคุณภาพ ( ป.ตรี )
-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ป.ตรี )
-สถิติธุรกิจการเงิน ( ป.ตรี )
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ป.ตรี )
ธุรกิจการเงิน ( ป.ตรี )
การจัดการคุณภาพ ( ป.ตรี )
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ( ป.ตรี )

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภาษาจีน ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ป.ตรี )
ภาษาญี่ปุ่น ( ป.ตรี )
ภาษาจีน ( ป.ตรี )
ภาษาฝรั่งเศส ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ( ป.ตรี )
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( ป.ตรี )
การบริหารภาครัฐและเอกชน ( ป.ตรี )
การบริหารปกครองท้องถิ่น ( ป.ตรี )
การบริหารงานยุติธรรม ( ป.ตรี )
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชานิติศาสตร์ ( ป.ตรี )

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ป.ตรี )
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ( ป.ตรี )
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ( ป.ตรี )

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาออกแบบ ( ป.ตรี )
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ( ป.ตรี )
ออกแบบนิเทศศิลป์ ( ป.ตรี )
ออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาดนตรี ( ป.ตรี )
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ( ป.ตรี )
นาฏศิลป์ไทย ( ป.ตรี )
ศิลปะการละคร ( ป.ตรี )

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ( ป.ตรี )
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( ป.ตรี )
-การเงินการธนาคาร ( ป.ตรี )
-การตลาด ( ป.ตรี )
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ป.ตรี )
-ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการบัญชี ( ป.ตรี )
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( ป.ตรี )
-วารสารศาสตร์ ( ป.ตรี )
-การประชาสัมพันธ์ ( ป.ตรี )
-การโฆษณา ( ป.ตรี )
-วิทยุกระจายเสียง ( ป.ตรี )
-วิทยุโทรทัศน์ ( ป.ตรี )
-การภาพยนตร์ ( ป.ตรี )
-การสื่อสารการแสดง ( ป.ตรี )
สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่ ( ป.ตรี )

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ( ป.ตรี )
สาขาวิชานิติศาสตร์ ( ป.ตรี )

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ( ป.ตรี )
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ( ป.ตรี )
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ป.ตรี )
สาขาวิชาธุรกิจการบิน ( ป.ตรี )
สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก ( ป.ตรี )

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( ป.ตรี )


ทุนการศึกษา

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin