มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช. North-Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช.
North-Chiang Mai University
北チェンマイ大学http://www.northcm.ac.th/web/eng/ex/index.php


<คณะ / วิทยาลัย>

บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและประเมินโครงการ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขวิขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชา การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และการบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร


ทุนการศึกษา

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/

Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ