มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut's University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-0039, 0-2470-8000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 0-2452-3456 แฟกซ์ 0-2452-3455

Map of King Mongkut’s University of Technology Thonburi
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Pracha-utid Road, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140
Tel: +662 427 0039, +662 470 8000
* For more information : International Affairs

King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkhuntien Campus)
49 Soi Tientalay 25, Bangkhuntien-Chaitalay Road, Takham, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel: +662 452 3456 Fax: +662 452 3455


http://www2.kmutt.ac.th/eng/pro_ungrd/index.html


คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปกติ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกซ์กำลัง และพลังงาน)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรนานาชาติ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ-สองสถาบัน)
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ - สองสถาบัน)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ - สองสถาบัน)
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกซ์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมอัตโนมัติ

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี)
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารและการก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเที่ยงตรง
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)
สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม
หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)/ Ph.D. และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) /Ph.D.

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการและระบบการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
[แก้] คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี(อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (เน้นฟิสิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบเลเซอร์ชนิดต่างๆ)
สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้นด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ การเกษตร การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : เน้นด้านการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
Industrial Chemistry
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาฟิสิกส์
Doctor of Philosophy Program in Bioscience


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในหลักสูตรนี้แบ่งวิชาเอกออกเป็น 3 วิชาเอก คือ
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิชาชีพอุตสาหการ)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิชาชีพก่อสร้าง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิชาชีพไฟฟ้า)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิชาชีพเครื่องกล)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชา

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (เดิมคือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี)
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Doctor of Philosophy Program in Computer Science)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology)
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Information Technology)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Master of Science Program in Electronic Business)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (Master of Science Program in Bioinformatics)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master of Science Program in Software Engineering)
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ปวส.ต่อเนื่อง) ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) มี สองวิทยาเขต คือ
วิทยาเขตบางมด ผลิตนักศึกษา ไปแล้วทั้งสิ้น 13 รุ่น (ปัจจุบันยกเลิกหลักสูตรแล้ว)
วิทยาเขตราชบุรี (ยกเลิกหลักสูตร)


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
หลักสูตรปกติ
เทคโนโลยีชีวเคมี
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
วาริชวิศวกรรม
หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรปกติ
เทคโนโลยีชีวเคมี
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ


คณะศิลปศาสตร์


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ และนวัตกรรม


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)


ศูนย์และสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์วิจัยและบริการอุสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมี
ศูนย์นวัตกรรมระบบ
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม (CIPD)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง ( ศพจ. )
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
สถาบันการเรียนรู้
ทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/


http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand ปริญญาโท MBA study abroad