มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Rajamangala University of Technology Lannahttp://www.rmutl.ac.th/home/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเขตพื้นที่จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคพายัพเชียงใหม่

เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่

พื้นที่เจ็ดลิน ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณ "เวียงเจ็ดลิน" บนเนื้อที่ 115 ไร่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เดิมเป็นที่ตั้งชั่วคราวของสำนักงานอธิการบดี) เป็นศูนย์กลางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
พื้นที่เจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณติดกับวัดเจ็ดยอด) มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และที่ตั้งสำนักงานคณบดีของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
พื้นที่ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของโครงการก่อสร้างโรงเรียนประจำพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และสำนักงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานอธิการบดี
พื้นที่จอมทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 590 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายพื้นที่การเรียนการสอนจากพื้นที่เจ็ดลินที่มีความคับแคบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตาก
ในอดีตคือโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ตาก เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ।ศ। 2481 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนตากพิทยาคม เปิดสอนวิชาช่างไม้ชั้นต้น จนกระทั่งในปี พ।ศ. 2500 จึงได้ย้ายสถานที่มายังที่ตั้งปัจจุบันบริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
น่าน
เขตพื้นที่น่าน จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน เมื่อปี พ।ศ. 2481 ตั้งอยู่ที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดการเรียนการสอนเน้นด้านเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมน่าน ในปี พ.ศ. 2517 และโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปีถัดมา

ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำปาง
เขตพื้นที่ลำปาง เดิมคือ โรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 1,381 ไร่ (ใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง) จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์ เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ เกษตรแม่วัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาเขตลำปาง"
เขตพื้นที่ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 16 กิโลเมตร มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงราย
เขตพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยาเขตที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขตนิคมแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรก
ปัจจุบันเขตพื้นที่เชียงราย เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลก
เขตพื้นที่พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 572 ไร่ จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม และสัตวศาสตร์เป็นหลัก เป็นที่รู้จักในนาม เกษตรบ้านกร่าง
ปัจจุบันเขตพื้นที่พิษณุโลก เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเขตพื้นที่ที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สุด คือ 1,479 คนทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html
http://studyabroaduniversity.blogspot.com/
http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand ปริญญาโท